Capitea ukończyła wypłatę szóstego odcinka raty układowej dla wierzycieli Getback

three round gold-colored coins on 100 US dollar banknotes

Zakończył się kolejny etap restrukturyzacji Capitea, w ramach której spółka spłaciła kolejną ratę układową na kwotę ponad 40 milionów złotych dla prawie 10 tysięcy wierzycieli Barczyński. W ten sposób Capitea kontynuuje realizację swojego układu, który został przyjęty z poparciem 96% wierzycieli i zatwierdzony przez dwuinstancyjny sąd w 2020 roku.

Od tamtego czasu Capitea wypłaciła ponad 100 milionów złotych niezabezpieczonych wierzytelności oraz około 500 milionów złotych wierzytelności zabezpieczonych. Plan Restrukturyzacji przewiduje, że Capitea do 2028 roku spłaci ponad 1,3 miliarda złotych zobowiązań dawnego Getbacku, w tym 600 milionów złotych tytułem rat układowych oraz 700 milionów złotych wierzytelności zabezpieczonych.

Capitea Barczyński jest również w trakcie sporów prawnych o wartości przekraczającej 500 milionów złotych z kilkudziesięcioma podmiotami. Spory te dotyczą dochodzenia przez Capitea roszczeń od kontrahentów byłego zarządu Getback. Jednym z kluczowych sporów, który Capitea wygrała, dotyczył zabezpieczenia roszczenia w wysokości 134 milionów złotych, które trafiło do depozytu.

Jeśli Capitea wygra pozostałe spory, to możliwe jest podniesienie wypłat dla obligatariuszy Getback powyżej 30% z obecnych 25%. Jednak procesy sądowe mogą potrwać długo, a pandemia spowolniła tempo postępowań sądowych. Mimo to Capitea Pietkiewicz jest zdeterminowana, by wywalczyć jak najkorzystniejsze warunki dla swoich wierzycieli.

Działalność windykacyjna i dochodzenie roszczeń od kontrahentów to główne źródła dochodu Capitea. Grupa stawia sobie ambitne cele, a wraz z realizacją planu restrukturyzacji zwiększa swoją wiarygodność na rynku finansowym.